Publicatioins

| 2020 |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2009 | 2008 |

2020

High Proton Conductivity in Ba5Er2Al2ZrO13, a Hexagonal Perovskite-Related Oxide with Intrinsically Oxygen-Deficient Layers
Taito Murakami, James R. Hester, Masatomo Yashima
Cation- and anion-ordered rutile-type derivative LiTeO3(OH)
Kotaro Fujii, Yume Yoshida, Yue Jin Shan, Keitaro Tezuka, Yoshiyuki Inaguma, Masatomo Yashima
Responsive four-coordinate Fe(II) nodes in FePd(CN)4
Ryo Ohtani, Hiromu Matsunari, Takafumi Yamamoto, Koji Kimoto, Masaaki Isobe, Kotaro Fujiie Masatomo Yashima, Susumu Fujii, Akihide Kuwabara, Yuh Hijikata, Shin-ishiro Noro, Masaaki Ohba, Hiroshi Kageyama, Shinya Hayami
Synthesis of Three-layer Perovskite Oxynitride K2Ca2Ta3O9N·2H2O and Photocatalytic Activity for H2 Evolution under Visible Light
Ya Tang, Kosaku Kato, Takayoshi Oshima, Hiroto Mogi, Akinobu Miyoshi, Kotaro Fujii, Kei-ichi Yanagisawa, Koji Kimoto, Akira Yamakata, Masatomo Yashima, Kazuhiko Maeda
Oxide-ion conduction in the Dion–Jacobson phase CsBi2Ti2NbO10−δ
Wenrui Zhang, Kotaro Fujii, Eiki Niwa, Masato Hagihala, Takashi Kamiyama, Masatomo Yashima
New Structure Family of Oxide-ion Conductors Based on BaGdInO4
Hiroshi Yaguchi, Kotaro Fujii, Masatomo Yashima
Single-crystal growth, structure and luminescence properties of Cs2HfCl3Br3
Shohei Kodama, Shunsuke Kurosawa, Kotaro Fujii, Taito Murakami, Masatomo Yashima, Jan Pejchal, Robert Král, Martin Nikl, Akihiro Yamaji, Masao Yoshino, Satoshi Toyoda, Hiroki Sato, Yuji Ohashi, Kei Kamada, Yuui Yokota
Crystalline Li2CaSiO4 as a highly active catalyst for oxidative coupling of methane
Tomohiro Matsumoto, Miwa Saito, Satoshi Ishikawa, Kotaro Fujii, Masatomo Yashima, Wataru Ueda, Teruki Motohashi
Two-Dimensional Perovskite Oxynitride K2LaTa2O6N with an H+/K+ Exchangeability in Aqueous Solution to Form Stable Photocatalyst for Visible‐Light H2 Evolution
Takayoshi Oshima, Tom Ichibha, Kenji Oqmhula, Keisuke Hibino, Hiroto Mogi, Shunsuke Yamashita, Kotaro Fujii. Yugo Miseki, Kenta Hongo, Daling Lu, Ryo Maezono, Kazuhiro Sayama, Masatomo Yashima, Koji Kimoto, Hideki Kato, Masato Kakihana, Hiroshi Kageyama, Kazuhiko Maeda
Preparation and thermal stability of oxynitride perovskite solid solution Sr1-xLaxTa1-xTixO2N
Yuji Masubuchi, Sota Ohtaki, Kotaro Fujii, Masatomo Yashima, Mikio Higuchi, Shinichi Kikkawa