Publicatioins

| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2009 | 2008 |

2022

Improved oxide-ion and lower proton conduction of hexagonal perovskite-related oxides based on Ba7Nb4MoO20 by Cr6+ doping
Yuichi Sakuda, James R. Hester, Masatomo Yashima
Simultaneous Reduction of Proton Conductivity and Enhancement of Oxide-Ion Conductivity by Aliovalent Doping in Ba7Nb4MoO20
Yuki Suzuki, Taito Murakami, Kotaro Fujii, James R. Hester, Yuta Yasui, Masatomo Yashima
Synthesis of Hydride-Doped Perovskite Stannate with Visible Light Absorption Capability
Masashi Nakamura, Hirofumi Akamatsu, Kotaro Fujii, Yusuke Nambu, Yoichi Ikeda, Tomoki Kanazawa, Shunsuke Nozawa, Masatomo Yashima, Katsuro Hayashi, Kazuhiko Maeda
Improved oxide-ion conductivity by substitution of Sr for Bi in Dion-Jacobson phase CsBi2Ti2NbO10
Wenrui Zhang, Masatomo Yashima
Ruddlesden-Popper Oxychlorides Ba3Y2O5Cl2, Sr3Sc2O5Cl2, and Sr2ScO3Cl: First Examples of Oxide-Ion-Conducting Oxychlorides
Hiroshi Yaguchi, Kotaro Fujii, Yoshinori Tsuchiya, Hiraku Ogino, Yoshihiro Tsujimoto, Masatomo Yashima
First-Principles Analysis of the Oxide-Ion Conduction Mechanism in Si-Deficient Lanthanum Silicate Apatite
Yusuke Ogura, Tatsuya Yokoi, Kotaro Fujii, Masatomo Yashima, Katsuyuki Matsunaga
Oxide-Ion Occupational Disorder, Diffusion Path, and Conductivity in Hexagonal Perovskite Derivatives Ba3WNbO8.5 and Ba3MoNbO8.5
Yuta Yasui, Takafumi Tsujiguchi, Yuichi Sakuda, James R. Hester, Masatomo Yashima
Oxide-ion and proton conductivity of the ordered perovskite BaYM1/3Ga2/3O2.5
Kei Saito, Kotaro Fujii, Masatomo Yashima