Members

              

  江口 正          工藤 史貴

理学院化学系 教授 (東1号館5階55号室)  理学院化学系 准教授(東1号館5階52号室)
Tel & Fax: 03-5734-2631      Tel & Fax: 03-5734-2607
E-mail: eguchi"at"chem.titech.ac.jp    E-mail: fkudo"at"chem.titech.ac.jp

 

    

  宮永 顕正

理学院化学系 助教(東1号館5階53号室)
Tel: 03-5734-2601

E-mail: miyanaga.a.aa"at"m.titech.ac.jp 

 

研究室メンバー;博士:3名 修士:10名 B4:2名 

 

 

      

           2020年 大岡山の桜(2020.4.3)